Missionair werkzaam?

Medisch advies nodig?

Kan ik u van dienst zijn?

Kijk naar de video

Als medisch adviseur ben ik beschikbaar voor consultatie en advisering ten aanzien van de lichamelijke gezondheid en psychosociale draagkracht van werkers die uitgezonden zijn of willen worden, voor predikanten, voorgangers en oudsten.

 - Fit for Duty; medische check voor uitzending t.b.v. expat
    verzekering (geen tropenkeuring)
- Consultatie bij  medische en psychosociale klachten en
    gezondheidsproblemen.
- Begeleiding bij burn-out en stress gerelateerde klachten
- Medische advisering en consultatie op het raakvlak van    
    uitzending, werk, wetgeving en gezondheid.
- Begeleiding bij inzetbaarheid tijdens en na ziekte.
- Beoordeling arbeidsongeschiktheid t.b.v. verzekeraars van
    zendingswerkers.

Klik op Learn More voor inhoud van
Fit voor Duty medische keuring

Medisch advies

voor missionair werkers en voorgangers/oudsten
zendingsorganisaties, kerken en gemeenten

Drs. Philip Blom, bedrijfsarts (BIG registratienummer 39020031001)

Philip heeft vier jaar als Zendingsarts/Tropenarts gewerkt in Zimbabwe en is als medisch adviseur verbonden aan verschillende zendingsorganisaties. Philip doet medische beoordelingen en hij geeft medisch advies aan zendingswerkers (voorbereiding, zendingsveld, bij terugkomst).

Philip is lid van de stuurgroep van Member Care Nederland.

Email
  phblom@bedrijfsarts4herders.com

Privacy Beleid

Voor Bedrijfsarts4herders is privacy een heel belangrijk thema.

Omdat wij persoonlijke gegevens van mensen verwerken, is het voor ons van het grootste belang dat uw privacy te allen tijde wordt gewaarborgd.

Wij vinden het belangrijk dat u er gerust op kunt zijn dat we zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In dit privacy beleid willen we u volledig en transparant duidelijk maken:

  1. Hoe we met uw gegevens omgaan.

  2. Waarom we welke gegevens nodig hebben.

  3. Hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

  4. Welke rechten u hebt met betrekking tot uw data.

Bent u cliënt bij ons, dan bent uw met een hulpvraag bij ons gekomen en hebben we uw, indien mogelijk, ingepland bij een van onze hulpverleners. Hiervoor deelt u met ons persoonlijke gegevens zoals hulpvraag en contactgegevens. In het tweede hoofdstuk van dit privacy beleid vindt u alles over hoe wij met deze data omgaan.

In het eerste hoofdstuk zijn meer algemene bepalingen opgenomen die zowel voor websitegebruikers als cliënten van belang zijn.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Algemene informatie AVG; Functionaris gegevensbescherming; Rechten van iedereen die met ons gegevens deelt;

Hoofdstuk 2: Cliënten
Welke gegevens worden er verwerkt en opgeslagen wanneer uw cliënt bij ons bent; Waarom; Hoe;

1. Algemene bepalingen

1.1 AVG (GDPR)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Bedrijfsarts4herders verwerkt persoonsgegevens van cliënten en voldoet aan de nieuwe wet.

1.2 Functionaris gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Bedrijfsarts4herders is Philip Blom. Voor vragen aan het adres van de FG kunt u mailen naar Phblom@bedrijfsarts4herders.nl

1.3 Wijzigingen Privacy beleid
Bedrijfsarts4herders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.

1.4 Recht tot inzage
Alle persoonsgegevens die we van uw verwerken, mag u inzien en aanpassen.

1.5 Recht tot vergeten
Uw mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze omgeving te wissen. Helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we uw natuurlijk altijd weten waarom we uw gegevens niet kunnen wissen.

2. Cliënten

2.1 Verantwoordelijk
De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt voor het kunnen leveren van onze diensten, zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat wanneer u een hulpvraag hebt, wij de juiste hulp kunnen inschakelen en daarnaast voor de administratieve en financiële afhandeling.

2.2 Duidelijke afspraken
Volgens de AVG is het nodig om met iedere verwerker afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Bedrijfsarts4herders heeft ervoor gekozen om de bepalingen uit de AVG te verwerken in de samenwerkings- en bemiddelingsovereenkomst met de bij ons aangesloten hulpverleners. Dat betekent dat zij ervoor hebben getekend dat zij ook aan de eisen van de AVG en die van andere toepasselijke wetten (zoals de WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) voldoen.

2.3 Uw gegevens
Zoals gezegd, uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

Vanzelfsprekend staan we u graag te woord als u nog vragen hebt over ons privacy beleid.

Wat doen we met uw gezondheidsgegevens?
Wij hebben deze gegevens nodig t.b.v. medisch advies of verwijzing of medische keuring uit te kunnen voeren en deze vast te leggen.

Wat doen we met uw NAW-gegevens?
Wij gebruiken deze gegevens voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg.

Wat doen we met uw e-mailadres?
Dit gebruiken we om te kunnen communiceren. U zult bij het maken van een afspraak ook een bevestigingsmail met informatie over de afspraak en kosten van assessment, begeleiding/behandeling of keuring ontvangen.

Waar blijven uw data?
Alle data bewaren wij binnen Nederland tenzij anders vermeld.
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een begeleiding blijven gedurende de begeleiding bewaard tot minimaal 20 jaar na de laatste afspraak. De hulpverlener zelf houdt een medisch dossier bij.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Voor Complimenten & Klachten
zie pagina 2

© 2022 Bedrijfsarts4herders

LinkedIn

Website icon
Intuit Mailchimp logo